Termékinformációk

Lázadás a modern világ ellen - keménytáblás verzíó, védőborítóval
Szerző: Julius Evola
Fordította: javított, 2. kiadás
Megjelenés: 2021
ISBN: 9786150111230
Terjedelem: 477 oldal oldal
Állapot: Új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 3183

A könyv tartalmáról

 
Lázadás a modern világ ellen -
keménytáblás verzíó, védőborítóval
javított, 2. kiadás
Julius Evola
Megjelent: 2021. december 10.
Evola könyve nem alkalom, egyenes felszólítás arra, hogy az ember átgondolja azt, amit az utóbbi években világkrízisnek szoktak nevezni. Komolysága kétségbe nem vonható; alaposságát nem annyira jegyzetei bizonyítják, mint a belőlük levont tanulság; jelentősége az, ami Franciaországban Valéryé, Spanyolországban Ortegáé, Németországban Keyserlingé: új gondolkozó típusa.
A mű legtisztább formájában mutatja be a Tradíció világát, annak metafizikai dimenzióit, a pogány civilizációk felemelkedését és hanyatlását, a modern embertípus megszületését. A mű irányelveket ad, felvázolja a tradíció emberének alapelveit, formáit: Hogy jól megértsük a tradicionális szellemiség és a modern civilizáció közt meghúzódó abszolút ellentétet, a két természet alapvető doktrínájából kell kiindulnunk. Létezik a fizikai rend és létezik a metafizikai rend. Létezik a halandók és létezik a halhatatlanok természete; létezik a »létezés« felsőbbrendű és létezik a »keletkezés« alsóbbrendű síkja.
Evola lázadása nem hasonlítható a mai rebelliókhoz: alapvető tézise  a modern világ hanyatló természetének ideája. Könyve egyértelművé teszi ezt az ideát ama egyetemes civilizáció szellemére hivatkozva, amelynek romjain mindaz, ami modern, megjelent. Számára ez a szellemiség  a lázadás feltétlen legitimációja; csak így lehet egyértelmű, hogy mi ellen, és főleg, hogy minek a nevében lázadunk.
A könyv első része egyedülálló részletességgel mutatja be a Tradíció világát, létszemléletét, szimbolisztikáját, realitását: “A bemutatandó formák és jelentések nem tekintendők a szó szo­ros értelmében vett »realitásnak« – és figyelmen kívül is hagyhatjuk, hogy mennyiben »va­lóságok«, illetve mennyiben voltak azok. Ideákról van szó…”
A második rész a modern világ genezisét, a »Nyugat alkonyát« mutatja be, kritikája nem korlátozódik a fogyasztói társadalomra, a modern világ politikai és eszmerendszerére: a történelem mély metafizikáját vázolja fel, bemutatva, hogyan és miért vesztettük el a kapcsolatot a lét transzcendens dimenziójával.
 

A tradíció világa

 1. A princípium
 2. A királyság
 3. A poláris szimbólum
  • A béke és az igazság ura
 4. Törvény, Állam, Birodalom
 5. A rítus misztériuma
 6. A patríciátus primordiális karakteréről
 7. A spirituális virilitásról
 8. A túlvilág két útja
 9. Civilizációk élete és halála
 10. Iniciáció és invesztitúra
 11. A királyság és papság hierarchikus relációi
 12. Univerzalizmus és centralizmus
 13. A lovagság lelkülete
 14. A kasztok doktrínája
 15. Részesedés a tudományokban és művészetekben
  • A rabszolgaság
 16. A tradicionális szellemiség kettéosztódása
  • Az aszkézis
 17. Nagy és Kis Szent Háború
 18. Játékok és győzelem
 19. Tér – Idő – Föld
 20. Férfi és nő
 21. A felsőbb rasszok hanyatlása

A modern világ genezise és arculata

 1. A négy korszak doktrínája
 2. Aranykor
 3. A »pólus« és a hyperboreus székhely
 4. Az észak-atlantiszi ciklus
 5. Észak és dél
 6. Az anya civilizációja
 7. A dekadencia ciklusai. a heroikus ciklus
 8. Tradíció és antitradíció
  • Amerikai ciklus — A keleti mediterráneum ciklusa
  • Hellén ciklus – A keleti-árja ciklus
 9. A nyugati heroikus–uránikus ciklus
  • Hellén ciklus
  • Római ciklus
 10. A nyugati tradíció ájultsága
  • A kezdetek kereszténysége
 11. A birodalmi idea áthelyeződése
  • A Ghibellin középkor
 12. A középkori oikoumené hanyatlása
  • A nemzetek
 13. Irrealizmus és individualizmus
 14. A kasztok visszafejlődése
 15. Nacionalizmus és kollektivizmus
 16. A ciklus bezárul
  • Oroszország
  • Amerika

Konklúzió
Függelék a sötét korról
Szó- és tárgymutató
Tartalomjegyzék
 
A 24 évvel ezelőtti első kiadása közel 3 éves munkával készült el, külön odafigyeltünk a citátumok és átírások pontosságára, talán mondhatjuk, nemzetközi viszonylatban is az egyik legjobb Evola fordítást adtuk ki.
Sajnos a végső digitális változat megsérült, a facsimile kiadást elvetettük, ezért az eredeti fordító–szerkesztő csapat egy hosszabb, folyamat mellett döntött, a könyvet digitalizáltuk és újraszerkeszttük.

Formailag visszanyúlunk a mű eredeti kiadásához, tartalmilag azonban a mostani tudományos (ókortudományi) átírásokat követjük.

 

Az új kiadásban korrigáltuk több helyen a szöveget, illetve pontosítottuk a szerző által idézett szövegeket, kifejezéseket.

 

Pontosítottuk–javítottuk – a kínai, szanszkrit, tibeti etc.– átírásokat, a bizonytalan részeknél visszakerestük a hivatkozásokat, ellenőriztük a latin és görög szövegeket; átdolgoztuk az első kiadás archaizáló helyesírását, a görög szavakat, idézeteket romanizált átírásban megismételtük, illetve pontosítottuk több helyen a korábbi fordítást.
Egy 10 oldalas szószedettel bővítettük a könyvet, mely minden fontosabb terminust, illetve istenséget, héroszt, történelmi személyt etc. tartalmaz.