Termékinformációk

Szakrális kommunikáció (1 db)
Szerző: Korpics Márta, P. Szilczl Dóra
Megjelenés: 2007
ISBN: 9789639548800
Terjedelem: 254 oldal
Állapot: Új
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 2975
Ár:
Ár:3,200 Ft

A könyv tartalmáról

Szakrális kommunikáció
 
A tár­sa­dal­mi tér­ben az egyé­nek te­vé­keny­ke­dé­se foly­tán idő­ről időre sa­já­tos szim­bó­lum­együt­te­sek ke­rül­nek elénk, me­lye­ket va­la­mi­lyen kon­ven­ció alap­ján val­lá­si­ként is­me­rünk fel. Szak­rá­lis kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról be­szé­lünk, mert az egyén el­sőd­le­ge­sen kom­mu­ni­ká­ció révén fér hozzá a val­lás­sal kap­cso­la­tos fel­ké­szült­sé­gek­hez: ezek se­gít­sé­gé­vel veszi észre a mu­tat­ko­zó transz­cen­denst, s ezek adják meg a ke­re­tét annak, aho­gyan egyé­nek
és cso­por­tok a transz­cen­dens felé for­dul­hat­nak. Az­ál­tal, hogy az egyén kö­zösségbe kerül má­sok­kal, tu­dá­so­kat oszt meg, és maga is bir­to­kol­ja e meg­osz­tott tudás egy kész­le­tét. A val­lá­sos­ság vizs­gá­la­ta el­vá­laszt­ha­tat­lan azok­tól a kom­mu­ni­ka­tív hely­ze­tek­től, ame­lyek­be az egyén bo­nyo­ló­dik, és attól a kom­mu­ni­ká­ci­ó­tól, ame­lyet e fel­ké­szült­ség meg­szer­zé­se ér­de­ké­ben foly­tat. A kom­mu­ni­ká­ci­ós pers­pek­tí­vát szán­dé­ko­san al­kal­maz­zuk az em­be­ri kul­tú­rá­ban meg­lé­vő szim­bó­lum­együt­te­sek vizs­gá­la­tá­ra, és a szim­bó­lum­al­ko­tó ember felől, azaz az im­ma­nens ol­da­lon állva néz­zük a transz­cen­dens­re irá­nyu­ló kom­mu­ni­ká­ci­ót. A ta­nul­má­nyok kö­zép­pont­já­ban e szim­bó­lu­mok lét­re­jöt­té­nek és fenn­tar­tá­sá­nak kö­zös­sé­gi mód­jai áll­nak.
A kö­tet­ben töb­bek kö­zött olyan szer­zők írá­sai sze­re­pel­nek, mint Will­li­am P. Al­ston, Peter Ber­ger, Jür­gen Hab­er­mas, Nik­las Luh­mann.

A szerző művei