Termékinformációk

Buddha élete és tanításai
Megjelenés: 1972
Terjedelem: 219 oldal
Állapot: Antikvár
Nyelv: Magyar
Termékazonosító: 113

A könyv tartalmáról

Buddha élete és tanításai

 

A kötet két részre tagolódik: az el­ső részben W. W. Hunter A za­rán­dok tu­dós című ta­nul­mánya található, mely­ben Csoma éle­tét raj­zol­ja meg, és sok te­kin­tet­ben új ada­tok­kal és szem­pon­tok­kal egé­szí­ti ki ki­vá­ló tu­dó­sunk in­di­ai te­vé­keny­ségé­nek tör­té­ne­tét. A kö­tet má­sodik része Kőrösi Buddháról írt két ere­de­ti mun­ká­ját, valamint a tibeti nyelvű szent könyv, a Kandzsúr tartalmának - Buddha életének és tanításának - bemutatását foglalja magába. A kötetet a könyv végén szereplő jegyzék és a szövegben szereplő tibeti, szanszkrit és páli nevek szójegyzéke teszi teljessé.

A szerző művei